Infiintarea unei asociatii sau fundatii

Regulile pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor și fundașiilor sunt cuprinse in Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit reglementării în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii.

 

În ceea ce priveşte asociaţia, aceasta este o entitate fără scop patrimonial şi poate fi constituită de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

Membrii unei asociaţii/fundații oferă permanent resurse materiale, cunoştinţe şi forţă de muncă, iar principalul aport este de a susţine activităţile comunităţilor locale, regionale sau internaţionale, fără a urmări realizarea activităţilor economice şi, implicit, producerea de profit.

 

Etapele înființării unei asociații sau fundații

Rezervarea denumirii

Prima etapă în înființarea unei asociații sau fundații, prealabilă, o reprezintă rezervarea denumirii asociaţiei şi dobândirea dovezii disponibilităţii acesteia.

Astfel, în vederea rezervării denumirii, este necesară completarea unei cereri şi anexarea dovezii în original a achitării tarifului de 36 de lei (se achită la Trezorerie în contul bugetului de stat nr. 20A365000 – „Alte venituri”), aşa cum reiese din informaţiile publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Cererea se depune la Registratura generală a ministerului ori se transmite prin poştă, termenul de soluţionare fiind de cinci zile de la data primirii cererii.

Potrivit normelor în vigoare, denumirea asociaţiei/fundației nu poate fi identică sau asemănătoare cu denumirea altei persoane juridice constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000. Totodată, este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice (art. 7, alin. 3-3³).

Notă: Rezervarea poate fi prelungită o singură dată, pentru o perioadă de trei luni, printr-o cerere de prelungire a rezervării formulată de solicitantul rezervării iniţiale, înregistrate la Ministerul Justiției până cel târziu la data expirării valabilităţii acesteia.

 

Sediul social

 

Persoanele care doresc să înfiinţeze o asociaţie/ fundație trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social. Astfel, documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social pot fi: extrasul de carte funciară, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere, contractul de subînchiriere sau cel de comodat pentru spaţiile închiriate.

Notă: În cazul în care sediul social este stabilit într-un bloc de locuinţe, este nevoie şi de acordul vecinilor cu pereţi comuni şi al asociaţiei de locatari pentru stabilirea sediului social.

 

Conținutul și întocmirea actului constitutiv și statutului

Aşa cum este precizat în O.G. nr. 26/2000, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat. Cele două documente prevăd modul de organizare asociaţiației, obiectul de activitate, detalii despre sediu, fondatori etc.

Concret, actul constitutiv al unei asociaţii se semnează de către toţi membrii asociaţi şi trebuie să cuprindă:

 • datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
 • denumirea asociaţiei;
 • sediul asociaţiei;
 • durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 • patrimoniul iniţial al asociaţiei. Aşa cum am menţionat anterior, activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 • componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.

În ceea ce priveşte statutul, acesta cuprinde, la rândul său, elementele prevăzute în actul constitutiv, cu excepţia ultimelor două elemente prezentate anterior. În plus, statutul trebuie să mai cuprindă:

 • precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
 • modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
 • drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
 • categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
 • atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
 • destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei.

 

Aceleași elemente se regăsesc și în statutul și actul constitutiv al unei fundații, cu mențiunea că în acest caz cele două documente trebuie încheiate în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute (art. 16, alin. 1, O.G. nr. 26/2000).

 

Patrimoniul

 

Patrimoniul necesar pentru înființarea unei asociații este de minim 200 lei și este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, aşa cum stabileşte Legea nr. 46/2016 pentru modificarea atr. 6, alin. 2, lit. f) din O.G. nr. 26/2000, în vigoare din 04.04.2016. Anterior acestei modificări, pentru a pune bazele unei asociaţii era necesar un patrimoniu iniţial în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei.

 

În ce privește înființarea unei fundații, activul patrimonial inințial trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației (art. 15, alin. 2 O.G. nr. 26/2000). Prin derogare de la aceste prevederi, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urma, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie (art. 15, alin. 3 O.G. nr. 26/2000).

 

Atât asociațiile, cât și fundațiile dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul asociația, respectiv fundația.

Cererea de înscriere a asociaţiei/fundației în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie urmează să-şi aibă sediul poate fi depusă de oricare dintre membrii asociaţi, în baza unei împuterniciri, şi va fi însoţită de următoarele documente:

 • actul constitutiv:
 • statutul asociaţiei;
 • actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
 • dovada disponibilităţii denumirii eliberată de MJ sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

În termen de trei zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor amintite anterior, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. La cerere, reprezentantului asociaţiei sau mandatarului acesteia i se va oferi un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere (art. 12, alin. 2 O.G. nr. 26/2000).

Notă: Potrivit OG nr. 26/2000, încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului. Termenul de apel este de cinci zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

 

Odată încheiată procedura în fața instanţei de judecată, urmează obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF) de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, dosarul pentru obţinerea CIF-ului, care se depune la registratura ANAF, va cuprinde următoarele documente:

 • statut (copie);
 • act consitutiv (copie);
 • încheierea judecătoarească (copie);
 • certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie);
 • dovada sediului;
 • două formulare 010 completate („Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”).

Informațiile referitoare la înregistrarea fiscală a asociațiilor și fundațiilor sunt disponibile pe site-ul ANAF.

 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email: office@avocatmadalinavoicu.ro