Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să desfășoare activități comerciale pe teritoriul României, vă prezentăm o serie de informații utile cu privire la înființarea unei firme, în formele juridice prevăzute de Legea nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare, cât și de O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederi legislative:

Legea nr. 31/1990 privind societățile

Legea nr. 31/1990 prevede următoarele forme ale persoanei juridice:

 • Societatea cu răspundere limitată (SRL) – este acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații sunt obligați numai în limita capitalului social subscris. Capitalul social este de minimum 200 lei și se divide în părți sociale care trebuie să aibă o valoare minimă de 10 lei fiecare.

Societatea va fi condusă de adunarea generală a asociaților, iar administrarea societății și reprezentarea acesteia în relațiile cu terțele persoane se va face de către administratori, puterile lor fiind nelimitate. Societatea se poate constitui și cu un singur asociat, singura condiție fiind ca acesta să nu aibă calitatea de asociat unic într-o altă societate cu răspundere limitată.

 • Societatea în nume colectiv (SNC) – este acea formă de societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților pentru operaţiunile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă.
 • Societatea în comandită simplă (SCS) – este acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați, înn timp ce asociații comanditarirăspund doar până la concurența aporturilor lor.
 • Societatea pe acțiuni (SA) – este societatea ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai până la concurența capitalului social subscris.

Capitalul social al societății pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90000 lei (condiție care trebuie respectată și la constituirea unei societăți în comandită pe acțiuni). Capitalul social este reprezentat prin acțiuni emise de societate, care, după modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtător. Acțiunile au o valoare egală care nu poate fi mai mică de 0,1 lei.

 • Societatea în comandită pe acțiuni (SCA) – este acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați, iar asociații comanditari sunt obligați numai până la concurența capitalului social subscris.

O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri     

Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntrepriunderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, acestea pot fi înfiinţate de întreprinzători cu capacitate de exerciţiu deplină, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. a) au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;
 2. b) anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
 3. c) înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale OUG nr. 6/2011;
 4. d) declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

Societatea înfiinţată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 6/2011, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
 3. c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 (cinci) întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 4. d) este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 5. e) are în obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2). În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Activităţile interzise se încadrează în următoarele grupe şi clase CAEN Rev. 2:

 1. intermedieri financiare şi asigurări (CAEN Rev. 2 – 641, 642, 643, 649, 651,652, 653, 661, 662, 663);
 2. tranzacţii imobiliare (CAEN Rev. 2 – 681, 682, 683);
 3. activităţi de jocuri de noroc şi pariuri (CAEN Rev. 2 – 920);
 4. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (CAEN Rev. 2 – 110 (cu excepţia clasei 1107), 120, 254, , 0115, 1200, 2051, 4635, 4725, 4726);
 5. activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, conform art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul privind ajutoarele de minimis, sunt următoarele:
  • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 (CAEN Rev. 2 – 031, 032);
  • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (CAEN Rev. 2 – 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017);
  • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2 – 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099);
  • ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;
 6. activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
  • când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
 7. activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume: ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 8. ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate.

Facilitățile de care beneficiază SRL-D:

Potrivit art. 5 din O.U.G. nr. 6/2011, art. 5, microintreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilități:

 1. a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
 2. b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
 3. c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare 4 care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
 4. d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii;
 5. e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

 

Important:

Reprezentanţii S.R.L.-D.-urilor care au împlinit termenul de 3 ani de la data înfiinţării, trebuie să facă demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei S.R.L.-D. în S.R.L. sau să opteze pentru altă formă juridică.

Potrivit articolului 6, alin. 1, lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 6/2011, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării”.

Astfel, conform aceluiaşi articol, alin. 2, „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Prin urmare, reprezentantul societăţii se va prezenta la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde şi-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data la care se împlinesc 3 ani de la înmatricularea societății, în vederea schimbării denumirii.

 

Pentru înființarea unei societăți (indiferent de forma juridică pe care o va îmbrăca), vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

► Verificarea disponibilității și/sau rezervarea firmei/emblemei (cererea se completează pe un formular oferit de ORC):

 • Firma unei societăţi în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea „societate în nume colectiv” scrisă în întregime.
 • Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi, cu menţiunea „societate în comandită” scrisă în întregime.
 • Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată” sau „S.R.L.”.
 • Firma unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate pe acţiuni” sau „S.A.” ori, după caz, „societate în comandită pe acţiuni”.

► Stabilirea sediului social

 • Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
 • În cazul în care, cheltuielile aferente sediului social/profesional sunt suportate de beneficiarul contractului şi deduse înainte de plata impozitului pe profit/venit, este recomandată înregistrarea la Ministerul Finanţelor Publice şi a celorlalte contracte prin care se acordă dreptul de folosinţă.

► Actul constitutiv al societății

 • Actul constitutiv va avea forma autentică pentru SNC şi SCS. În cazul SRL, forma autentică este obligatorie dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată certă, acordată în condiţiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistenţă din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, cu modificările şi completările ulterioare, sau încheierea actului sub semnătură privată.
 • Actul constitutiv trebuie să conţină clauzele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 31/1990, inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale. Toate activităţile înscrise în actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.

► Capitalul social

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz:

 • pentru aporturile în numerar: foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;
 • pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dacă este cazul, raportul de evaluare a bunurilor întocmit de persoanele autorizate în condiţiile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu în cazul SRL cu asociat unic.

► Alte documente

~ Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

 • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;
 • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.

~ La înființarea unei societăți cu răspundere limitată – declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată

 • În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic, dacă există aporturi în natură, se solicită în prealabil numirea de către directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la Oficiul Registrului Comerţului, cu plata taxei de registru.
 • Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14  alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

~ Acceptarea expresă a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a însărcinării de cenzor/auditor de către persoanele care au fost numite prin actul constitutiv.

~ Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit.

~ Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis de ANAF rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social

 • Potrivit art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.
 • În cazul în care din certificatul emis rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, se depune o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, menționate mai sus.

~ Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi:

 • Declaraţiile date pe propria răspundere de către persoanele care, potrivit legii, au această obligaţie, pot fi făcute în formă autentică de notarul public, în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, sau cu darea de dată certă prin serviciile de asistenţă din cadrul ORC.

~ Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii

 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.

~ Dacă este cazul, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public:

 • Potrivit art. 8 alin. (4) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, din declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice nerezidente, după caz, trebuie să rezulte că persoana fizică sau persoana juridică:
 • nu au săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal;
 • nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal;
 • nu sunt înregistraţi fiscal în România.

Documentele necesare pentru înregistrarea în Registrul Comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății

Listele cuprinzând documentele neceare înregistrării unei firme pot fi consultate pe site-ul ONRC, la următoarele adrese:

 • pentru înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată, în nume colectiv sau în comandită simplă:

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv

 • pentru înregistrarea unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni:

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv?id=55

 • pentru înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată- debutant:

http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv?id=48

Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu, prin corespondenţă sau în formă electronică, situaţie în care va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot descărca de pe site-ul ONRC: http://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice

 

Cabinetul de avocat Voicu Mădălina oferă consultanță juridică și reprezentare în vederea înființării societăților comerciale (redactare act constitutiv, statut, depunerea dosarului la Oficiul Registrul Comerțului), cât și pentru înregistrarea de mențiuni la Registrul Comerțului (schimbare sediu social, modificare obiect de activitate, deschidere/închiere punct e lucru, numire/revocare administrator, cesiune părți sociale).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de email: office@avocatmadalinavoicu.ro