Decizia ANSPDCP nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 892 din data de 23 octombrie 2018, a fost publicată Procedura de efectuare a investigațiilor.

Procedura de efectuare a investigațiilor a fost aprobată prin Decizia nr. 161/2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigațiilor, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP.

În exercitarea atribuțiilor de control conferite de legislația europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016) și națională (Legea nr. 506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 190/2018), ANSPDCP, efectuează investigații, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Investigațiile efectuate de ANSPDCP reprezintă acele acțiuni care au ca scop monitorizarea și controlul legalității prelucrării datelor cu caracter personal de către operator.

Conform Procedurii, investigațiile pot fi efectuate:

– din oficiu (art. 3):

  1. a)la propunerea compartimentelor cu atribuții de control ale ANSPDCP;
  2. b)la propunerea președintelui sau vicepreședintelui ANSPDCP, printr-o rezoluție scrisă;
  3. c)la propunerea celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP;
  4. d)ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
  5. e)pentru verificarea unor date și informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obținute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri, inclusiv pe baza sesizărilor sau a informațiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere sau de la o altă autoritate publică;
  6. f)în vederea cooperării internaționale, precum și cu celelalte autorități de supraveghere din statele membre, în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul operațiunilor comune și al acordării de asistență reciprocă.

– la plângere (art. 6): analizarea și soluționarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire și soluționare a plângerilor, aprobată prin decizie a președintelui ANSPDCP.

Procedura stabilește modalitatea efectuării investigațiilor, sub următoarele forme:

  1. Investigații pe teren (art. 17-31): constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locații unde își desfășoară activitatea entitatea controlată sau locații care au legătură cu prelucrarea în cauză, după caz.
  2. Investigații la sediul ANSPDCP (art. 32): personalul de control desemnat transmite o adresă de convocare a reprezentanților entității controlate, cu precizarea datei și orei de începere a investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a se prezenta la sediul ANSPDCP, după caz, cu documente, înregistrări relevante, echipamente informatice în funcție de obiectul controlului, actele de identitate ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite și ale entității controlate, inclusiv cu ștampila în cazul autorităților publice și registrul de control, dacă este cazul.
  3. Investigații în scris (atr. 33, 34): se transmite o adresă către entitatea controlată, întocmită de titularul de lucrare și semnată, după caz, de către șeful ierarhic sau președintele ANSPDCP/înlocuitorii acestora, prin care se solicită informații, date și documente necesare soluționării cazului supus investigației. În adresă se menționează obligația entității controlate de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu originalul și în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP.
  4. Investigații la autoritățile/organismele publice (art. 35): în cazul constatării încălcării prevederilor legale de către autoritățile/organismele publice, echipa de control încheie un proces-verbal de constatare/sancționare prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere.

Fiecare tip de investigație conține proceduri detaliate în privința modului de desfășurare a acestora, drepturile și obligațiilor entităților supuse controlului și modului de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor ce reglementează protecția datelor.

Sancțiunile contravenționale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul și amenda (art. 24). De asemenea, În urma efectuării investigațiilor, pe lângă aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege, ANSPDCP poate dispune și alte măsuri corective și poate formula recomandări (art. 25).

În urma investigațiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancționare sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în cazul în care există posibilitatea ca, prin operațiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoană împuternicită de operator intenționează să le efectueze, să se încalce legislația aplicabilă. Decizia președintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control și documentele aferente (art. 24, alin. 2).

Aplicarea sancțiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancționare încheiat de personalul de control sau prin decizie a președintelui ANSPDCP, în condițiile legii (art. 24, alin. 3).

În situația în care cuantumul amenzii depășește echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a președintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de constatare/sancționare și raportul personalului de control (art. 24, alin. 4).

 

Pentru consultanță juridică în vederea implementării corecte a dispozițiilor noii reglementări pentru protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați.