Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule.

In Monitorul Oficial Partea I nr. 1040 din 29.12.2017 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului nr. 1488/12.12.2017 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3198/11.12.2017.

Normele metodologice au intrat in vigoare la data de 29.12.2017.

În continuare, vă prezentăm principalele prevederi ale noii reglementări și care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru restituirea taxei, sub diversele sale denumiri.

 

Tipurile de taxe avute în vedere pentru restituire

Normele sus menționate stabilesc procedura de restituire a următoarelor taxe:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevazută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazută de U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014;

e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, de „0,02% pentru fiecare zi de intarziere.”

 

Documente necesare pentru restituirea taxelor

 

Restituirea sumelor se face pe baza:

a) cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia. Cererea trebuie să cuprindă, ăn mod obligatoriu, contul bancar în care urmeaza să fie restituită suma cuvenită contribuabilului. La cerere se anexează:

b) documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanta fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia, în original sau în copie. În situatia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu detine documentul care atestă plata, verificarea plății se efectuează de catre organul fiscal în baza de date electronică;

c) cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

 

În situația achitării sumelor de restituit de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele de mai sus.

 

Data nașterii dreptului la restituire și data limită până la care persoana îndreptațită poate formula cererea de restituire

Dreptul contribuabilului de a cere restituirea taxei se naște la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

 

Procedura de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor

În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuții de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică documentele prezentate de contribuabil și situația fiscală a acestuia, urmând să soluționeze cererea de restituire .

După verificarea prealabilă și în situația în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabilește suma aprobată la restituire și procedează la compensare cu eventuale obligatii fiscale restante și/sau restituire, în conformitate cu dispozițiile art. 167 si art. 168 alin. (8) din Codul de procedurăa fiscală.

Potrivit art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit.

Cererea de restituire, însoțită de documentele arătate mai sus, poate fi depusă la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluționarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluționării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent.

Termenul de 45 de zile prevăzut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.

În situația sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plății efectuată după seria cărții de identitate a autovehiculului sau a codului de identificare fiscală a societății de leasing care a efectuat plata și respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului comunică informațiile în vederea includerii în „Situația centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule emise în săptămâna……./Situatia centralizatoare a deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna . . ……”, al cărei model este prevăzut in anexa nr. 10 la Ordin .

 

În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:

a) introducerea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în baza de date centralizatî, a informațiilor cuprinse în cererea de restituire și documentele anexate, după caz;

b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat in cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;

c) verificarea, în mod electronic, dacă documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire este înregistrat în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plățile.

 

Cazuri de respingere a cererii de restituire

Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentănd taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, țn următoarele situații:

a) contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele aferente ori nu transmite informațiile și documentele solicitate de organul fiscal central competent, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;

b) contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită;

c) organul fiscal central competent constată ca suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;

d) organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată ca documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificat în baza de date în care sunt înregistrate plățile.

 

Termenele de restituire a sumelor cuvenite

Potrivit normelor metodologice, restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;

b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

 

Calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire

Dupa efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, organul fiscal central competent calculeaza dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin O.U.G. nr. 52/2017.

Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmultește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedura fiscală, respectiv 0.02%/zi de întârziere.

Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sunt cele dispuse de instanța judecștorească.

Data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situația în care acest cont a fost eronat indicat și restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituția de credit .

 

Procedura de restituire a taxelor prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor stabilite de instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobînzile aferente stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și cheltuielile bănești stabilite de aceste instanțe și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silitș, pentru care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017 (07 august 2017) nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii dupaădata de 31 august 2018.

Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanței judecătorești competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotararea judecatorească definitivă, în copie.

Cererile se solutionează de organul competent, indiferent dacă acesta renunță, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanța de judecată, întrucât renunțarea nu afecteaza obligația organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoresti.

Pentru sumele de restituit stabilite de către instanța judecatorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.

În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru solutionarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.

 

Termenele de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată

Sumele stabilite de instanța judecatorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;

b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

 

Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului

În situația în care instanța judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabilește astfel:

a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispozițiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanțele de judecată prin hotărâre judecatorească definitivă, după caz;

b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanțele de judecată prin hotărârea judecatorească definitivă, după caz.

Restituirea sumelor stabilite de instanța judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent.

 

Procedura de restituire a sumelor rămase de restituit, după emiterea deciziilor de soluționare a cererii

Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice (29.12.2017).

Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 52/2017 (07.08.2017), se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor se calculează și se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătorești definitive, după caz.

În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 37/2014, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice (de la 29.12.2017).