Orice contract încheiat între profesioniști şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Deși legea interzice profesioniștilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, în realitate astfel de clauze se regăsesc în numeroase contracte, printre acestea amintind cele încheiate cu băncile, cu instituțiile financiar-nebancare, cu societățile de asigurări, cu furnizorii de servicii precum telefonie mobilă, energie electrică, gaz, salubritate, termoficare ș.a.

Ce reprezintă o clauză abuzivă

Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/ 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, cu modificările și completările ulterioare, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Se consideră că o clauză nu a fost negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard sau conditiile generale de vînzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze s-au negociat direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor legii referitoare la clauzele abuzive la restul contractului, în cazul în care o evaluare globală evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui, şi nu a consumatorului să prezinte probe în acest sens (art. 4, alin. 3 din Legea nr. 193/2000).

Natura unei clauze abuzive

Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil (art. 4, alin. 6).

Natura abuzivă a unei clauze se va stabili în funcție de natura produselor sau serviciilor care fac obiectul contractului în momentul încheierii acestuia, de toți factorii care au determinat încheierea contractului, precum și raportat la alte clauze ale contractului sau a altor contracte de care acesta depinde (art. 4, alin. 5).

Astfel, în practica instantelor, s-a constatat, de exemplu, că suntem în prezenţa unei clauze abuzive într-un contract de credit dacă într-un astfel de contract există o clauză contractuală care acordă dreptul băncii de a modifica unilateral dobânda creditului, în raport de o marjă fixă stabilită exclusiv de către bancă.

Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatoruluiiar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua (art. 6).

În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese (art. 7).

Constatarea contravenţiilor şi soluţionarea litigiilor

În cazul în care consumatorul/persoana prejudiciată a constatat existenţa unei clauze abuzive într-un contract încheiat cu un profesionist, acesta are posibilitatea să denunţe clauza respectivă, formulând în acest sens o sesizare sau are posibilitatea de a invoca în mod individual nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.

Dacă consumatorul/persoana prejudiciată alege să denunţe clauza abuzivă formulând o sesizare, atunci organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanei prejudiciate. Organele de control se pot sesiza şi din oficiu (art. 9).

Potrivit art. 8 din Legea nr. 193/2000, controlul respectării dispoziţiilor legale se face de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), precum şi de către specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.

Profesionistul are obligaţia de a prezenta organelor de control, în original, contractul/contractele încheiat/incheiate cu consumatorul.

Organele de control abilitate încheie un proces-verbal prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist (art. 11).

În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, organele de control prevăzute la art. 8 din Legea nr. 193/2000, vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuziveLa cererea de chemare în judecată va fi anexat şi procesul-verbal mai sus amintit (art. 12).

De asemenea, asociaţiile pentru protecţia consumatorului care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 30 şi 32 din O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, în instanţă, pentru ca aceasta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale. În acest caz, instanţa va aplica şi amenda cuprinsă între 200 şi 1000 de lei.

În schimb, dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.

Hotărârea instanţei de judecată este supusă numai apelului (art. 13, ain. 4), care va putea fi exercitat conform prevederilor Codului de procedură civilă.

În scopul asigurării unei protecţii adecvate a consumatorilor, O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, instituie în art.10 drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, respectiv:

 1. a)libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
 2. b)de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea exactă a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;
 3. c)de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate, precum şi de achitarea preţurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi penalităţilor care nu au fost stipulate iniţial în contracte sau în alte documente aferente contractelor;
 4. d)de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale;
 5. e)de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi;
 6. f)de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului;
 7. g)de a sesiza asociaţiile de consumatori şi organele administraţiei publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consumatori, şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
 8. h)de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori;
 9. i)de a fi notificaţi cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea formulării în scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii acestuia.

 

Lista clauzelor considerate a fi abuzive

Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din Legea nr.193/2000 redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate a fi abuzive. Astfel, sunt considerate a fi abuzive acele prevederi contractuale care:

 1. a) dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul;
 2. b) obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
 3. c) obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
 4. d) dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
 5. e) dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;
 6. f) dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
 7. g) dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;
 8. h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
 9. i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;
 10. j) restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:- profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e); – profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;- profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;
 11. k) exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;
 12. l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
 13. m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;
 14. n) dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane – agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;
 15. o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;
 16. p) prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;
 17. r) permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;
 18. s) dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;
 19. t) dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

Pentru a evita (pe cât posibil) eventualele capcane ale contractelor încheiate cu profesioniștii, consumatorilor li se recomandă:

– să analizeze orice ofertă promovată de profesioniști înainte de a-i da curs;

– să studieze atent clauzele unui contract standard preformulat înainte de a-l semna;

– să se asigure că au înţeles toate clauzele contractului sau condiţiile generale de vânzare, după caz;

– să solicite un termen pentru studierea contractului sau a condiţiilor generale de vânzare şi să încerce să obţină un sfat adecvat de la persoanele specializate.

 

Cabinetul de avocat Voicu Mădălina oferă consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru contestarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori.

Pentru solicitarea de informații juridice, vă rugăm să ne prezentați situația dumneavoastră la următoarea adresă de email: office@avocatmadalinavoicu.ro